De training werken met duplo poppetjes is gebaseerd op concepten van de contextuele theorie van Nagy en geïnspireerd door de methode ‘Een taal erbij’ van Marleen Diekman-Schoemaker.

Het gaat hierbij een externalisatie-methodiek. Door als het ware onze binnenkant buiten onszelf te plaatsen ontstaat de nodige afstand waardoor we onszelf beter kunnen zien. Het visuele aspect vergemakkelijkt dit ‘kijken naar onszelf’ het driedimensionale geeft de mogelijkheid om de beweeglijkheid van dit innerlijke proces te ervaren. Het is een methodiek die in de eerste plaats gebruikt wordt binnen de hulpverlening aan volwassenen (psychotherapie) en binnen coaching en supervisie.

Afhankelijk van de deelnemers wordt er gekeken naar toepassingsmogelijkheden voor het werken met dit materiaal in intervisie, supervisie en teamontwikkeling van hulpverleners.

Inhoud

In deze driedaagse basistraining Contextueel Werken met Duplopoppetjes als hulpmiddel worden deelnemers getraind in het gebruik maken van duplomateriaal om de relationele dynamiek zoals die speelt binnen families en gezinnen te visualiseren. Het contextuele denken met haar nadruk op de rechtvaardigheid van relaties en het menselijke zoeken naar een faire balans van geven en ontvangen, vormt het uitgangspunt voor deze training. De in deze methodiek belangrijke begrippen als loyaliteit, meerzijdige partijdigheid en parentificatie worden kort theoretisch uitgelegd.
Vervolgens wordt aan de hand van inbreng vanuit de deelnemers verhelderd hoe gebruik van duplopoppetjes kan helpen om de verschillende dynamieken die binnen families spelen in beeld te brengen en te bewerken binnen een hulpverlenings- of begeleidingstraject.
De trainer geeft naast een korte theoretische uitleg praktische voorbeelden hoe het duplomateriaal ondersteunend kan zijn aan de gesprekken. Vervolgens is er veel ruimte voor deelnemers om aan de hand van eigen casuïstiek met het materiaal te werken. De trainer werkt hierbij faciliterend en ondersteunt het oefenen van de deelnemers.
Het voornaamste doel van de training is dat deelnemers leren werken met duplomateriaal ter ondersteuning van hun (contextuele) hulpverlening aan volwassenen, kinderen en gezinnen.

Toepassing in de werkpraktijk

Het inzetten van visuele hulpmiddelen in begeleiding aan jeugdigen, ouders en gezinnen is een veelgebruikt hulpmiddel binnen de jeugdzorg. Visuele middelen bieden een andere ‘taal’ om gevoelens te verbeelden, verhoudingen weer te geven of

Ben je na het lezen van ons aanbod enthousiast geworden?

Voor wie?

Hulpverleners bij Gecertificeerde instellingen en aanbieders van jeugdhulp (jeugdhulpverlening en jeugdbescherming), voorzieningen voor Jeugd- en opvoedhulp, Centra voor Jeugd en Gezin en (school) maatschappelijk werk.

Instroomeisen

Relevante HBO/WO opleiding in een sociaal agogische richting (of gelijkwaardig), enige kennis van het contextuele denken is gewenst.

uitdrukking te geven aan wat als problematisch of juist sterk helpend wordt ervaren. In deze training wordt een specifiek soort visueel middel (duplo-materiaal) geplaatst binnen de methodische stroming van het contextuele gedachtegoed en verbonden met geweldloze communicatie. Door praktijkvoorbeelden van de trainer, beeldmateriaal op DVD en directe input van casuïstiek van de deelnemers kan de transfer tussen de praktijk van de jeugd- en gezinsprofessional en de aangedragen theorie gemakkelijk worden gelegd. Door middel van tussentijdse opdrachten worden de deelnemers gestimuleerd om daadwerkelijk tussen de bijeenkomsten door met het geleerde aan de slag te gaan.

Leeruitkomsten

Na afloop van deze training:

  • Kennen deelnemers een aantal belangrijke begrippen vanuit het contextuele gedachtegoed
  • Kennen deelnemers de methodische achtergrond van het werken met duplomateriaal als visualisatiemiddel
  • Hebben deelnemers aan de hand van een persoonlijke inbreng ervaren wat de werking is van duplomateriaal
  • Kunnen deelnemers duplomateriaal inzetten in de begeleiding van hun cliënten.
  • Zijn deelnemers op de hoogte van de mogelijkheden van het werken met duplomateriaal in supervisie, (begeleide) intervisie en team coaching

Aansluitend aan de driedaagse basistraining is er de mogelijkheid voor het volgen van de tweedaagse vervolgmodule, deze is alleen te volgen na deelname aan de basistraining.

De duplo tweedaagse vervolgmodule: worden bij voldoende aanvraag ingepland

Praktische informatie

Agenda

4, 5 en 18 maart 2024

Lestijden
Van 9.30 tot 16.30 uur, koffie en thee inbegrepen
Locatie

Zwolle

Docenten

Amanda Leeftink

Prijs

600

Code

CWDZ24

Accreditatie

SKJ208680      27 punten  (3-daagse basistraining)

Zelfstudie-uren

9